DEBATA NA TEMAT DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE JAKOŚCI POWIETRZA W POLSCE

We wszystkich działaniach podejmowanych przez rząd na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce i walki ze smogiem kluczowa jest współpraca administracji centralnej z samorządem – podkreślali uczestnicy konferencji „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”, która odbyła się 5 marca 2018 r. w Senacie.

Spotkanie stanowiło 2 cześć debaty poświęconej złej jakości powietrza w Polsce, którą przeprowadzono 23 listopada 2017 r. Uczestnicy konferencji, której moderatorem był przewodniczący Komisji Środowiska senator Zdzisław Pupa, wskazywali na konieczność nowych regulacji dotyczących norm jakości węgla i paliw stałych, standardów emisyjnych dla kotłów, a także skutecznej egzekucji tych przepisów. Wskazywano na podstawowy problem, jakim jest niska emisja, a także na potrzebę koordynacji programów wsparcia, tak by pieniądze na ten cel nie konkurowały miedzy sobą. Za niezbędną uznano rozbudowę państwowej sieci monitoringu powietrza, a także przeprowadzenie krajowej kampanii informacyjnej zarówno na temat szkodliwości smogu, jak i skutecznych działań służących rozwiązaniu tego problemu takich jak termomodernizacja czy wymiana kotłów.

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z działaniami Ministerstwa Środowiska podejmowanymi w kontekście ogłoszonego 22 lutego 2018 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie jakości powietrza, które omówił podsekretarz stanu w tym resorcie Sławomir Mazurek. Zapowiedział m.in. wprowadzenie zmian w tzw. ustawie śmieciowej. Zwrócił uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w gminach wiejskich odpady komunalne są zabierane od mieszkańców raz w miesiącu. Powoduje to, jak wskazał, że część śmieci jest spalana, co w konsekwencji przyczynia się do powstawania szkodliwego smogu.

Źródło: www.senat.gov.pl