Kalendarz wyborczy

do dnia 18 lipca 2013 r.

podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 55

do dnia 20 lipca 2013 r.

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 22 lipca 2013 r.

powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej

do dnia 30 lipca 2013 r.

do godz. 2400

zgłaszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania

do dnia 4 sierpnia 2013 r.

utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 25 sierpnia 2013 r.

składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania;

zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 29 sierpnia 2013 r.

podanie przez Okręgową Komisję Wyborczą, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych kandydatach na senatora;

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 3 września 2013 r.

składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

w dniu 6 września 2013 r.

o godz. 2400

zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 8 września 2013 r.

godz. 700 – 2100

głosowanie