Senator Pupa w obronie Jeżowego

Obawy mieszkańców gminy Jeżowe przed zniszczeniem historycznej części gminy i możliwościami występowania powodzi w związku z planowaną budową w ich miejscowościach drogi szybkiego ruchu S19 zainteresowały senatorów Janinę Sagatowską i Zdzisława Pupę. Zwrócili się oni do wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej, minister infrastruktury i rozwoju z oświadczeniem i rozwiązanie sprawy.

Społeczeństwo gminy Jeżowe, sołectwa Jeżowe Podgórze, w związku z planowaną budową drogi S19 domaga się zmiany przebiegu jej trasy. Mieszkańcy zwracają uwagę, że planowany przebieg drogi dotyka historycznych terenów wsi. Historia pierwszych pokoleń mieszkańców Jeżowego sięga przełomu XVI i XVII wieku i rozpoczyna się w miejscu na Górach Kościelnych, które w przypadku budowy drogi mają być zniszczone.

– Miejsce to nie jest ujęte w rejestrze zabytków, ale jest odnotowane w archiwum archidiecezji krakowskiej, w której znajdowała się pierwsza parafia w Jeżowem – podkreśla senator Pupa. – Figuruje ono również w księgach parafialnych. Miejsce to funkcjonuje od wieków w świadomości mieszkańców, którzy je pielęgnują i odwiedzają – to dla nich miejsce święte.

Sama nazwa geograficzna, Góry Kościelne, dobitnie podkreśla istnienie w tym miejscu kościoła i cmentarza. Lokalna społeczność nie wyobraża sobie, aby to historyczne i święte miejsce uległo likwidacji.

– Kolejną bardzo ważną sprawą dla kilkuset właścicieli domów i gospodarstw jest ich zabezpieczenie przeciwpowodziowe – można przeczyta w oświadczeniu senatorów Sagatowskiej i Pupy. -Mieszkańcy mają uzasadnione obawy co do planów budowy drogi na terenach zwanych Stawami. To tereny, które nawet kilka razy w roku w naturalny sposób chronią mieszkańców Jeżowego przed zalaniem domów, gromadząc podczas dużych opadów setki tysięcy metrów sześciennych wody i tworząc naturalny zbiornik. Zabranie każdego metra tego terenu spowoduje bardzo realną groźbę powodzi, zalewania domów i gospodarstw.

W wyniku określonego zaplanowania przebiegu drogi kilka rodzin narażonych jest na wysiedlenie i utratę dobytku. Spodziewać się też można wzmożenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 861, która stanie się drogą dojazdową do węzła w Podgórzu.

Mieszkańcy obawiają się, że piękne i niezwykle wartościowe krajobrazowo miejsca mogą być zdegradowane w wyniku realizacji planowanego przebiegu drogi S19 i występują w obronie lasu Załuże oraz lasu Borczyny, przez które ma prowadzić proponowana droga, uznając te tereny za zasadniczą część ekosystemu Jeżowego. Tutaj znajdują się dopływy rzeki Jeżówki. Jest to również siedlisko wielu unikalnych gatunków ptaków, takich jak jastrząb, sowa, czarny bocian i dudek, a także nietoperza, rzadko spotykanych gatunków płazów i gadów oraz całej gamy ssaków.

– Mieszkańcy podkreślają również, że realizacja drogi zgodnie z obecną propozycją niesie ze sobą poważne konsekwencje dla dotąd nieeksploatowanych złóż wód geotermalnych czy złóż borowiny – informuje senator Pupa. – Potwierdzają to wyniki odwiertów górniczych i badań geofizycznych.

W chwili obecnej społeczność Jeżowego czuje się oszukana, ponieważ wielokrotnie przekazywane przez nią uwagi i podejmowane przez samorząd uchwały dotyczące optymalnego przebiegu drogi nie są brane pod uwagę. Mieszkańcy, wykazując się determinacją, domagają się uznania za podmiot w konsultacjach społecznych. Obecnie toczące się konsultacje mieszkańcy uznają jedynie za formalność wymaganą przy procesie inwestycyjnym, dokonywaną z pominięciem merytorycznych uwag i propozycji ze strony najbardziej zainteresowanych, czyli mieszkańców tej ziemi.

Podkreślenia wymaga fakt, że mieszkańcy Jeżowego nie są przeciwni inwestycji budowy drogi S19. W podejmowanych uchwałach Rada Gminy w Jeżowem wskazywała optymalne warianty przebiegu drogi S19, które nie budziłyby protestów społecznych. Niestety liczne apele samorządowców oraz mieszkańców pozostają bez odzewu ze strony decyzyjnych instytucji.

Senatorowie jako doświadczeni samorządowcy, parlamentarzyści trzech kadencji Senatu, a przede wszystkim mieszkańcy regionu doskonale znają Jeżowe i jego mieszkańców. – Wiemy, że jest to społeczność uczciwa, bardzo kochająca swoją ziemię – piszą w oświadczeniu Janina Sagatowska i Zdzisław Pupa.- Są to ludzie oddani tradycji i przywiązani do lokalnej kultury. Dlatego wiemy, że ich protest wypływa z autentycznej troski o dobro miejscowości. W pełni popierając ich działania, zwracamy się o dokonanie rewizji planowanego przebiegu drogi S19 przez sołectwo Jeżowe Podgórze i wzięcie pod uwagę uwag przekazywanych przez społeczeństwo i samorząd gminy Jeżowe. Senatorowie poprosili o przekazanie informacji o działaniach zmierzających do wyboru optymalnego wariantu przebiegu drogi S19 przez miejscowość Jeżowe.

W odpowiedzi z ministerstwa infrastruktury senatorowie zostali poinformowani, że inwestycja będzie wykonana nie wcześniej niż do 2015 roku i został złożony wniosek do wydania decyzji środowiskowej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Według informacji ministerstwa infrastruktury przebieg trasy został skorygowany i omija oczyszczalnię ścieków w Nowym Kamieniu. W odpowiedzi zaznaczono także, że wszystkie zainteresowane strony obecnie mogą składać wnioski na temat planowanej budowy. Decyzję, według którego wariantu droga będzie ostatecznie przebiegać ma podjąć Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.