SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI ŚRODOWISKA I KOMISJI GOSPODARKI KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU. MALTA 6-7 KWIETNIA 2017 R.

W dniach 6-7 kwietnia 2017 roku odbyło się, w ramach prezydencji maltańskiej, spotkanie Przewodniczących Komisji Środowiska i Komisji Gospodarki państw – członków Unii Europejskiej. 

Delegatem Senatu RP był senator Zdzisław Pupa – przewodniczący Komisji Środowiska.

Prelegenci przedstawili opracowania wskazujące największe źródła zagrożenia emisjami, a także ekspertyzy obrazujące jakie koszty poniesie wspólnota międzynarodowa oraz poszczególne kraje, jeżeli zostaną zaniechane lub nie będą podejmowane działania zmierzające do szybkiego zredukowania emisji. Wskazali też na uwarunkowania polityczne realizacji ambitnych celów redukcyjnych jak również problemy edukacyjne społeczeństw i bardzo różny stopień zaangażowania poszczególnych państw w realizację zadań z zakresu ochrony klimatu przed zmianami. Dyskutowano o problemie uchodźców „klimatycznych”, o sposobach podjęcia działań zmierzających do adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia wpływu tych zmian na społeczności oraz na środowisko.

Dyskutowano, czy możliwe jest wypracowanie wspólnego, sprawnego mechanizmu finansowania, zastanawiano się jak zachęcić pozarządowe i prywatne organizacje do współpracy i podejmowania inicjatyw oraz finansowania działań na rzecz ograniczenia zmian klimatu.

Poruszono także temat roli parlamentów w kwestii podejmowania działań mających na celu ograniczenie zmian klimatu, kilkakrotnie zaznaczano, że parlamentarzyści stoją przed niezwykle ważnym i odpowiedzialnym zadaniem, a współpraca i wymiana doświadczeń na tym polu jest cenna i potrzebna.