Powiat Mielecki

mielecki

mieleckiPowierzchnia powiatu: 880 km², liczba mieszkańców: ok. 136 tysięcy.

Położony jest w Kotlinie Sandomierskiej, w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego. Północno-zachodni odcinek granicy to Wisła, za którą leży powiat staszowski z województwa świętokrzyskiego, a od południowo-zachodniej leży powiat dąbrowski z województwa małopolskiego.

W województwie podkarpackim sąsiadami powiatu jest: od południa powiat dębicki i ropczycko-sędziszowski, od wschodu powiat kolbuszowski i tarnobrzeski. Przez powiat mielecki przebiega sieć dróg powiatowych o długości przeszło 420 km oraz wojewódzkich o długości ponad 211 km tworzących szlaki komunikacyjne do Krakowa, Rzeszowa oraz Sandomierza.

Siła gospodarcza powiatu mieleckiego opiera się głównie na  produkcji rolnej, przemysłowej, dobrze rozwiniętym handlu oraz usługach. Poniżej znajduje się charakterystyka gospodarcza poszczególnych gmin.


borowa

Gmina Borowa jest typowo rolniczym zakątkiem ziemi mieleckiej. Na glebach wysokiej klasy dominuje uprawa zbóż, kukurydzy, roślin strączkowych i warzyw, prowadzone są plantacje nasienne kwiatów, w gospodarstwach hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie dobrze jest rozwinięty handel. Zarejestrowanych jest tam ponad 140 podmiotów gospodarczych, głównie prowadzących działalność usługową i handlową.

 

czerminGmina Czermin jest typowo rolniczym obszarem powiatu mieleckiego. Użytki rolne zajmują pow. ok.62 km², lasy ponad 10 km². w gminie przeważa gospodarka rolna o wysokiej kulturze uprawy zbóż, roślin okopowych i warzyw oraz hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Gmina posiada dobrze rozwiniętą prywatną i spółdzielczą sieć handlową, działa tam ponad 200 podmiotów gospodarczych, głównie zajmujących się usługami budowlanymi, transportem i handlem. Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych, co stwarza dobre warunki dla produkcji zdrowej żywności.

gawluszowiceW Gawłuszowicach, w tej zdecydowanie rolniczej gminie przeważa uprawa zbóż, roślin okopowych i warzyw oraz hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Funkcjonuje tutaj także blisko 100 podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością handlową, usługową, rzemieślniczą, przetwórstwem pasz.

 

mielecGmina Mielec ma charakter rolniczo – przemysłowy, a dominuje tam wielokierunkowa produkcja rolna – uprawa zbóż, roślin pastewnych oraz hodowla bydła, drobiu i trzody chlewnej. Spośród ponad 400 podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy, to liczne na tym terenie piekarnie, produkcyjno – usługowe zakłady rzemieślnicze specjalizujące się w technice motoryzacyjnej, elektromechanice, budownictwie, przeróbce drewna, stolarstwie i meblarstwie. Większość firm zatrudnia od kilku do kilkudziesięciu osób. Bardzo dobrze zorganizowany jest handel.

padew narodowaGmina Padew Narodowa jest gminą rolniczą, gdzie przeważają grunty klasy IV i V, na których przeważają uprawy ziemniaków. Na najlepszych ziemiach występują mady wiślane. Na terenie gminy działa blisko 400 podmiotów gospodarczych, wśród których podstawowe znaczenie mają zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego. Dobrze rozwija się handel prywatny, rzemiosło i drobne metalowe oraz tartaki.

przeclawNa terenie Miasta i Gminy Przecław dominuje wielokierunkowa produkcja rolna. Przeważa uprawa zbóż, kukurydzy, warzyw i roślin pastewnych, hodowla bydła mlecznego i rzeźnego oraz trzody chlewnej i drobiu. W gminie funkcjonuje ponad 100 podmiotów gospodarczych w różnych branżach, m.in. produkcji materiałów budowlanych, zakład przetwórstwa mięsnego, młyny, zakład przetwórstwa drzewnego i in. Dobrze rozwinięty jest handel.

radomysl wielkiMiasto i Gmina Radomyśl Wielki jest zasobna w surowce naturalne, także w ropę naftową i gaz ziemny. Niegdyś w okolicy Partyni ropę naftową wydobywano na skalę przemysłową. Są tu także złoża wód mineralnych, nigdy jednak nie eksploatowane. Pokłady iłów są wykorzystywane od wielu lat jako surowiec do produkcji cegły a tutejszy piasek służy do celów budowlanych. W okolicach Zgórska znajdują się bogate złoża gliny. Gmina ma charakter rolniczo – przemysłowy. W produkcji rolnej dominuje uprawa roślin oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. Z produkcją rolną wiąże się ściśle rozwój dominującej w gminie branży przetwórstwa mięsnego, którym zajmuje się kilka lokalnych firm. Spośród blisko 300 podmiotów gospodarczych, połowa zajmuje się działalnością handlową, licznie reprezentowane są także firmy zajmujące się budownictwem i transportem.

tuszow narodowaGmina Tuszów Narodowy ma charakter rolniczo – przemysłowy. W gospodarstwach rolnych dominuje uprawa zbóż i ziemniaków oraz hodowla bydła mlecznego, żywca wieprzowego i drobiu. Na terenie gminy rozwinęły się  firmy z branż przemysłowych: mechanicznej, produkcji części samochodowych na eksport i dla odbiorców krajowych, przemysłu drzewnego, stolarstwa i transportu. Znaczący rozwój odnotowały firmy specjalizujące się w usługach rolniczych i rzemieślniczych, także sprawnie w gminie działa handel.

Wadowice Górne to gmina rolniczo – przemysłowa. Wśród około 130 podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie, większość prowadzi działalność handlową, ale spore znaczenie dla lokalnej gospodarki mają duże zakłady przetwórstwa mięsnego, wyrobów gumowych oraz warsztaty rzemieślnicze.

m mielecW 1938 roku, w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego powstały w Mielcu Państwowe Zakłady Lotnicze. Również cała powojenna historia Mielca jest ściśle związana z WSK „PZL-Mielec”, gdyż to właśnie ten zakład stanowił o gospodarczej sile miasta. Obecnie, na terenach zakładów lotniczych znajduje się najbardziej atrakcyjny teren inwestycyjny województwa podkarpackiego oraz główne centrum przemysłowe ziemi mieleckiej – Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC. Utworzona 6 października 1995 roku jako pierwsza Strefa w Polsce, ustanowiona na 20 lat, jest zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie z bieżącym zarządem sprawowanym przez Oddział ARP w Mielcu.

Aktualnie Strefa obejmuje obszar 786 ha i jego główna część o powierzchni 604 ha znajduje się w Mielcu. Na łączną powierzchnię SSE EURO-PARK MIELEC składają się wspomniane tereny w Mielcu oraz tereny, o które rozszerzono Strefę w latach 2001-2007: Dębica (13 ha), Głogów Małopolski (38 ha), Gorlice (21 ha), Jarosław (14 ha), Laszki (4 ha), Leżajsk (58 ha), Lubaczów (5,4 ha), Ostrów (4 ha), Sanok (14 ha), Pustków (6 ha) oraz Zagórz (2 ha). Jeszcze w 2007, około 160 ha należących do dzielnicy Felin w Lublinie ma zostać włączonych do SSE Mielec. Do tej pory kwota kapitału zainwestowanego przez przedsiębiorców w rozbudowę i wyposażenie hal produkcyjnych wyniosła 2,3 mld zł, z czego 67 % to kapitał zagraniczny a 33 % to kapitał polski. Wydano ponad 106 zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE co przyniosło około 11 tys. miejsc pracy. Procentowa struktura działalności przemysłowej strefy przedstawia się następująco: lotnictwo i motoryzacja 23 %, materiały dla budownictwa 13 %, tworzywa sztuczne 15 %, informatyka 1 %, elektronika 6 %, przemysł spożywczy 3 %, metalowy 20 %, farmaceutyczny 1 %, poligrafia 7 %, przemysł tekstylny 4 %, przetwórstwo drewna i produkcja mebli 7 %.

Źródło: http://www.powiat-mielecki.pl